Adelė Zienienė (Česnulytė). Kryžiaus gimimas

Naujas kryžius Rūdninkų naujųjų kapinių teritorijoje. Autorius - Edvardas Kurkianec

Straipsnio autorė Adelė Zienienė (Česnulytė) – mokytoja, literatė, Baltosios Vokės pramogų centro kraštotyros muziejaus iniciatorė. Adelė Zienienė yra parašiusi 382 eilėraščius. Parengė respublikinę parodą „Iš Mančiugirės kaimo istorijos“. Sudarė gimtojo Mančiugirės kaimo (Marcinkonių parapija, Varėnos r.) dzūkų tarmės žodynėlį, taip pat rašomų, bet skirtingą prasmę turinčių žodžių žodynėlį.

Tvirtas lietuvių liaudies meno pamatas visada buvo ir bus tradicinė etninė tautos kultūra. Mažosios architektūros formomis, o ypač tokia savita tautodailės sritimi kaip kryžiai, imta domėtis jau XIX a.

Kryžiai ir koplytėlės – tai grynai religinio pobūdžio statiniai. Prie jų meldžiamasi, daromi apžadai, padėkos pareiškimai. Dėl kryžių garso Lietuva vadinama kryžių šalimi ir Šventąja Lietuva – Marijos žeme. Jos pakeles puošia kryžiai ir koplytstulpiai. Kai kurie jau sutręšę, statyti dar prieškarinėje Lietuvoje, kiti žvilga naujutėlaičiai. Visi jie mums brangūs: senieji – išlaikę mūsų tikėjimą sovietmečiu, naujieji – įtvirtinantys mūsų tikėjimo šaknis. Su Marijos vardu išlydėjom į tremtį, su Marijos vardu prašome malonių ir sveikatos artimiesiems, su Marijos vardu palydim amžinajam poilsiui išėjusius artimuosius. Jos vardas visada mūsų lūpose. Perduokime šią meilę ir savo vaikams, ir anūkams.

Dzūkijos kryžiai gali būti laikomi pačiais tipingiausiais ieškant bažnytinės įtakos. Juose matome Kristaus kančios simbolius, kurie suteikia ne tik simbolinę, bet ir puošybinę prasmę.

Pirmieji kryžiai, statyti įvairiomis progomis ir įvairiose vietose, be abejo, buvo mediniai. Juos statė kapinėse. Palaipsniui jų statymas plito įvairiose vietose: laukuose, miškuose, nelaimių vietose, prie namų ir t.t. Kiekvienas tų kryžių turėjo savo paskirtį bei statymo prasmę. Daug kryžių atsirado darant vienus ar kitus apžadus, meldžiant sveikatos ar palaimos. Ypatingai paskatindavo liaudį statyti kryžius nelaimės metai.

Kryžių puošime svarbiausią vietą užima geometriniai ornamentai: danteliai, lankeliai, pusapskritimiai. Spinduliai aplink kryžių križmas pasižymi didžiausiu liaudies menininkų išradingumu ir originalumu. Kiekviename kryžiuje slypi liaudies menininko individualybė ir jo išradingumas.

1990 metai tapo ne tik krikščioniškosios moralės ir auklėjimo grįžimo į visuomeninį gyvenimą pradžia. Iškilo nauji mediniai kryžiai kaimuose ir pakelėse. Jie ir panašūs, ir skirtingi, padabinti įvairiais ornamentais ir detalėmis.

2006 m. balandžio mėnesį Baltosios Vokės miestelio seniūnas Genadij Baranovič, pasitaręs su miestelio bendruomene, nutarė Rūdninkų kapinėse pastatyti medinį kryžių. Reikėjo suderinti daugybę klausimų, nes kapinės – Jašiūnų seniūnijos teritorijoje, o laidojami žmonės daugiausia iš Baltosios Vokės seniūnijos. Seniūnas kreipėsi į girininką p. Venckų, kad išrinktų tinkamą medį. Buvo nuspręsta nupjauti ir paaukoti bendruomenės reikmėms beveik šimtametį ąžuolą. Žmonės dirbo be jokio atlyginimo. Jie tiesiog aukojo savo darbą. Organizaciniai klausimai teko seniūnui G. Baranovičiui, visam darbo procesui vadovavo miestelio medžio drožėjas Edvardas Kurkianec. Pagrindiniai darbai vyko Baltosios Vokės miestelio katilinės kieme.

2006 m. birželio 30 d. nuo 8 valandos ryto buvo ruošiamasi kryžiaus kelionei į Rūdninkų naująsias kapines. Prieš tai darbininkai naujose kapinėse paruošė vietą: iškasė duobę, sutvarkė įvažiavimą, privežė akmenų, seniūnas nupirko cemento. Atvažiavo pakeliamasis kranas, traktorius. Pakrauti ir nugabenti kryžių buvo gana sudėtinga. Mašinų kolona lėtai važiavo Rūdninkų link.

Kryžius, kad nepūtų žemėje, buvo sutvirtintas metaliniais strypais, žemėje sutvirtintas cemento skiediniu ir akmenimis.

Sekmadienį, po šv. mišių tikinčiųjų procesija su kunigu R. Maskoliūnu patraukė link kapinių. Nors ir negailestingai kepino saulė, bet nemažas būrys tikinčiųjų dalyvavo iškilmėse. Kunigas pašventino naująjį kryžių ir padėkojo parapijiečiams už šią auką.

„Chcę dzisiaj, – kalbėjo kunigas, – złożyć serdeczne podziękowanie parafianom, którzy przyczynili się do ustawienia krzyża na cmentarzu rudnickim. Odchodzi nas conaz więcej do wieczności i musimy rozczerzyć miejsca spoczynku.

Inicjatywa ustawienia krzyża należy do pana Baranowicza. Materiał na krzyż dostarczyli panowie Wienckus, Bojarin, Milewskij. Wcielili w życie tą ideę panowie Ew. Głuszczenko, M. Zacharczuk, Wlad. Daukszewicz i Korzenewski pod kierownictwem miejscowego mistrza Edwarda Kurkianca. Oni wykonali krzyż.

W ustawieniu wzięli udział Drobato Ignacy i Witalij, Artur Grygorowicz, Kazimiesz Drusejkis, Tadeusz Balkiewicz. Serdeczne Bóg zapłać za ofiarność na rzecz parafii.

A teraz zapraszam parafian do wspólnej modlitwy na cmentarzu pod nowym krzyżem“.

Naujosios Rūdninkų parapijos kapinės. Tolumoje, senų pušų pavėsyje, nuo senų laikų buvo laidojami Voiro, Rudnios, Girių, Ilgalaukio, Plytinės, Vakariškių, Skerdimų, Rūdninkų Žagarinės, Baltosios Vokės mirusieji.

Kryžiaus gimimas

Baltosios Vokės katilinė. Čia buvo dirbdinamas ąžuolinis kryžius, skirtas naujosioms Rūdninkų kapinėms.

Darbininkai (iš kairės) M. Zacharčuk, Vl. Daukševič, Koženevski. Dešinėje – Ed. Kurkianec medžio drožinys „Angelas“.

Išaušo 2006 m. birželio 30 d. rytas. 8 valanda. Į katilinės kiemą atrieda pakeliamasis kranas (vairuotojas Druseikis), traktorius (vairuotojas Koženevskij). Labai svarbu išgabenti kryžių iš po katilinės pastogės. Iš vakaro buvo ruošiamasi: pasirūpinta dailiai nuobliuotais rąstigaliais (kad ridenant gerai slystų paviršiumi ir nesubraižytų kryžiaus), vyrai treniravosi, ką reikės atlikti. Jie labai atidžiai klausėsi ir vykdė visus meistro Ed. Kurkianec nurodymus. Kiekvienas žinojo, už ką jis atsakingas.

Pirmiausia po kryžiumi buvo paridenti rąstigaliai.
Čia reikėjo ir jėgos, ir sumanumo.
Šiek tiek paridenus, reikėjo vėl ir vėl dėti į priekį rąstigalius. Nuotraukoje iš kairės: Zacharčuk,
Ed. Kurkianec ir Koženevskij.
Pagaliau beveik išriedėjo iš po pastogės. Nuotraukoje iš kairės: Zacharčuk, M. Daukševič, Ed. Kurkianec ir Koženevskij.
Dabar mažiausias neapskaičiuotas judesys gali niekais pavesti visą darbą. Ant geležinių strypų, kuriais apkalta apatinė kryžiaus dalis, pritvirtinami lynai.
Prie angaro privažiuoja traktorius. Reikės pakelti ir nuleisti kryžių. Kurianec duoda paskutinius nurodymus.
Druseikis lėtai kelia kryžių nuo žemės. Visi darbininkai stebi, kad kryžius nesiūbuotų. Jie lydi jį iki traktoriaus.

Kryžius lėtai keliamas.
Edvardas jį pasitinka. Kryžius lėtai nuleidžiamas.

Edvardas labai susirūpinęs. Juk tai jo padirbintas pirmas kryžius.
Tai, galbūt, jo kryždirbystės pradžia.

Pagaliau II darbo etapas baigtas! Dabar jau reikia kryžių saugiai nugabenti į Rūdninkų naująsias kapines. Nuotraukoje iš kairės:
Vl. Daukševič ir Ed. Kurkianec.
Traktorius rieda per aukštom žolėm apaugusį lauką. Tai yra naujųjų kapinių teritorija. Nuotraukoje kryžių prilaiko
M. Zacharčuk, už vairo – Koženevskij.
„Reikia pagilinti duobę“, – sako M. Zacharčuk.
Trumpas pasitarimas, kaip į duobę reikėtų nuleisti kryžių. Iš kairės: Vl. Daukševič, kapinių sargas, Kurkianec ir Druseikis.
Dabar didžiausia atsakomybė tenka
kranininkui Druseikiui.
Kryžius laimingai pasiekė žemę. Nuotraukoje –darbininkas Ed. Kurkianec
Kryžius laimingai pasiekė žemę. Nuotraukoje
iš kairės: Ed. Kurkianec, šalia jo Vl. Daukševič.
Atvyko Baltosios Vokės miestelio seniūnas
Genadij Baranovič (ketvirtas iš kairės).
Vėl pasitarimas. Paskutiniai pasiruošimo darbai.
Lynai užkabinti!
Dabar bus pritvirtintos atramos.
Darbininkai skuba dirbti, kad nesukietėtų skiedinys. Nuotraukoje iš kairės: Daukševič, Druseikis, Zacharčuk,
kapinių sargas ir Kurkianec.

Krano strėlė laiko pakibusį kryžių.
Štai jau ir pasiekė kryžius savo nuolatinę vietą.
Vladislavo kelionę stebi (iš dešinės)
Genadij Baranovič ir čia esantys darbininkai.
Darbas baigtas! Galima grįžti į žemę!
„Darbas žemėje baigtas“, – lengviau atsiduso vyrai. „Bet kas išdrįs krano strėle pakilt ir atrišt nuo kryžiaus lynus?“
Pasisiūlė Vladislavas, nors ir jis, kaip vėliau prisipažino, bijojo aukščio.
Taip sutvirtintas kryžius stovės dar keletą dienų, kol sutvirtės cemento skiedinys. Vėliau dar bus atvežta akmenų ir dar kartą sutvirtintas žemės paviršius. Nuotraukoje iš kairės: Vl. Daukševič, Koženevskij,
M. Zacharčuk, Ed. Kurkianec, K. Druseikis.

Sekmadienis. 2006 m. liepos 9 d. Po Šv. Mišių parapijiečiai su kunigu Rimantu Maskoliūnu eis į naująsias kapines šventinti kryžiaus.

Iškilmių laukia jaunieji patarnautojai.
Šventoriuje išsirikiuoja vėliavnešiai.
Iš bažnyčios išnešamos vėliavos. Procesijai vadovauja J. Urinovič.
Procesija pajudėjo.
Kunigas (priekyje, viduryje) ir bažnytinis choras. Eidami gieda litaniją.
Procesiją fotografuoja Vl. Daukševič.
Štai ir naujosios Rūdninkų parapijos kapinės.
Štai ir naujosios Rūdninkų parapijos kapinės.
Kunigas Rimantas Maskoliūnas šventina kryžių.
Iškilmės baigiamos bendra malda.
Kunigas Rimantas Maskoliūnas su tais,
kurie paaukojo savo laisvalaikį ir sumanumą
šventam reikalui – kryžiaus padirbdinimui.
Ąžuolas ošęs girioje – skleis amžiną ramybę kapinėse.
Naujųjų kapinių teritorijoje puikuojasi naujutėlaitis kryžius.
Autorius – Edvardas Kurkianec.
Tai yra jo pirmasis suprojektuotas ir padirbdintas kryžius.