Iš Kazimiero Berulio prisiminimų fondo

Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje saugomas žurnalisto, redaktoriaus Kazimiero Berulio archyvas. Kazimieras Berulis gimė 1905 m. vasario 26 d. Plimute (JAV). 1909 m. su tėvais grįžo į Lietuvą, apsigyveno Gudžiniškių kaime prie Miroslavo. 1925 m. baigė Seinų „Žiburio“ gimnaziją. Iš savo bendraamžių K. Berulis išsiskyrė nepaprastu uolumu, darbštumu, literato ir organizaciniais sugebėjimais, tad buvo pastebėtas mokyklos direktoriaus M. Gustaičio, atleistas nuo mokėjimo už mokslą  ir prikalbintas eiti mokyklos raštvedžio pareigas. Vėliau direktorius jį pasirinko savo asmeniniu sekretoriumi.

1925 m rugsėjo 14 d. Kazimieras Berulis įstojo į Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, kur studijavo lietuvių, vokiečių literatūrą, pedagogiką, psichologiją ir žurnalistiką. 1924–1925 m. redagavo pavasarininkų žurnalą „Jaunimo vadas“ ir leidinį „Pavasario sąjunga“. 1928–1931 m. dienraščio „Rytas“ redaktoriaus padėjėjas. Po 1926 m. valstybinio perversmo įvedus griežtą cenzūrą, redaktorius K. Berulis buvo keletą kartų nubaustas piniginėmis baudomis ir netgi pakliuvęs į kalėjimą.

Vėliau K. Berulis gyveno Žemaitijoje. 1931–1935 m. Telšiuose redagavo savaitraštį „Žemaičių prietelius“, buvo ateitininkų federacijos generalinis sekretorius. Bendradarbiavo leidiniuose „Ateitis“, „Tėvynės sargas“, „Židinys “, „Lietuvos mokykla“, „Mūsų Vilnius“, „Šaltinis“, „Naujoji vaidilutė“, „Dienovidis“. 1932 m. už tarptautinį žurnalistinį bendradarbiavimą su Latvijos Respublika buvo apdovanotas Latvijos Respublikos trijų žvaigždžių ordinu. Vertingą jo darbų dalį sudaro monografija apie Dzūkijos dainių, poetą M. Gustaitį – ,,Kun.Motiejus Gustaitis. Pedagogas ir švietėjas“, išleista 1936 metais.

1940 m. persikėlė į Vilnių ir dirbo MA bibliotekos konservatoriumi, tvarkė lituanistikos skyriaus rankraščius. Palaužtas klastingos ligos, mirė Vilniaus Raudojojo kryžiaus ligoninėje 1941 m. liepos 29 d. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.

1995 metais vasario 25 d. Miroslave Kazimierui Beruliui buvo atidengtas ir pašventintas vietinio skulptoriaus Albino Januškevičiaus sukurtas koplytstulpis. Atminimo lentelė ant koplytstulpio skelbia, kad „Šioje sodyboje gyveno žurnalistas, žymus visuomenės veikėjas Kazimieras Berulis. 1905–1941.“

Archyvinę medžiagą Kazimiero Berulio brolio Antano sūnus padovanojo tuomečiui Miroslavo seniūnijos seniūnui J. Juravičiui, šis perdavė saugoti Miroslavo bibliotekai, o Miroslavo biblioteka archyvą saugoti patikėjo Alytaus rajono savivaldybės viešajai bibliotekai. Padovanotame archyve yra dokumentinė medžiaga, rankraščiai, daug nuotraukų, laiškų, atvirukų, 1908–1941 m. spaudiniai. Archyvas tvarkomas, skatmenininamas, kad išliktų ateinančioms kartoms.

Pateikiame archyve rastus 1927-1940 metų Kazimiero Berulio pirktus ar gautus atvirukus.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Miroslavo filialo vyresnioji bibliotekininkė Nijolė Žiūkienė